Algemene voorwaarden Diëtisten- en fitnessadviespraktijk FitAssen

Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen ‘Diëtisten- en fitnessadviespraktijk FitAssen’ en haar opdrachtgever voor behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten en andere natuurlijke of rechtspersonen, of hun wettelijke vertegenwoordigers die de diëtist raadplegen. Behandeling gaat uitsluitend via afspraak vooraf.

Te late afmelding of niet nagekomen afspraak 
Wanneer de opdrachtgever een afspraak heeft gemaakt maar is onverhoopt verhinderd, dan dient de opdrachtgever de afspraak minimaal 48 uur van te af te zeggen. Afspraken die op maandag zijn gepland, dienen uiterlijk vrijdag ervoor geannuleerd of verzet te zijn. Afspraken die niet minimaal 48 uur van te voren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Bij ziekte wordt videobellen of een telefonisch consult aangeboden. Bij uitzonderlijke situaties zoals ernstige ziekte of overlijden (van een dierbare) wordt uiteraard uitzondering gemaakt. Afzegging dient via telefoon ( tevens per ingesproken voicemail, sms of whatsapp) of via de email worden gedaan. Heeft de opdrachtgever de afspraak niet op tijd afgezegd of is de opdrachtgever de afspraak niet nagekomen, dan wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht met een tarief van €18,75 per kwartier ingeplande tijd. Deze rekening kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Voor deze kosten ontvangt de opdrachtgever een factuur.
 
No show of een te late afmelding eerste consult €75,-
No show of een te late afmelding vervolgconsult lang €37,50,-
No show of een te late afmelding vervolgconsult kort €18,75

Privacy
De diëtist is gebonden aan het medische beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften rond persoonsregistratie. Diëtisten- en fitnessadviespraktijk FitAssen gaat dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om. Er wordt alleen informatie aan derden doorgegeven als u daar toestemming voor heeft gegeven. Uw huisarts ontvangt altijd een schriftelijke rapportage wanneer u bent doorverwezen. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat kenbaar maken.

Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen is. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit bij schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met de opvolging van de cliënt van de door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld door de diëtist.

Kosten en betaling
Diëtisten- en fitnessadviespraktijk FitAssen informeert de cliënt over de kosten van de dieetadvisering. Een actueel overzicht van de kosten en tarieven staat op de website.

Declaraties
Diëtisten- en fitnessadviespraktijk FitAssen zal in principe de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Als dit niet mogelijk is, ontvangt de opdrachtgever een factuur. In dat geval is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd. Facturen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan.
Ook afspraken, niet ten minste 48 uur van te voren afgezegd, worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever. De gereserveerde tijd wordt in rekening gebracht met een tarief van €18,75 per kwartier ingeplande tijd. Deze rekening kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. 

Betaling
Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever niet betaalt, zullen alle kosten die verband houden met de inning van deze kosten in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden ook verstaan de kosten van incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Incasso
Diëtisten- en fitnessadviespraktijk FitAssen is bij wanbetaling gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, of derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Vervolgens wordt eerst gewaarschuwd voor de incassokosten door een viertiendagenbrief te sturen per mail of post. Hierin krijgt de opdrachtgever 14 dagen de tijd om de openstaande factuur zonder incassokosten te voldoen.

Verschuldigdheid
Bij verschil van mening over de te betalen diensten, zijn de administratieve gegevens van Diëtisten- en fitnessadviespraktijk FitAssen bindend, tenzij het tegendeel bewijsbaar is.

Materialen van Diëtisten- en fitnessadviespraktijk FitAssen
De diëtist ondersteunt uw behandeling met schriftelijke adviezen en er kan worden gebruikt gemaakt van ondersteunend voorlichtingsmateriaal dat aan u wordt verstrekt. Diëtisten- en fitnessadviespraktijk FitAssen is de enige met het copyright op de eigen materialen van Diëtisten- en fitnessadviespraktijk FitAssen!
De verkregen (voedings)adviezen zijn enkel voor eigen gebruik. Iedere vorm van kopiëren, doorsturen, publicatie of anderszins aan een derde over te dragen is strikt verboden zonder uitdrukkelijk akkoord door Diëtisten- en fitnessadviespraktijk FitAssen op papier. In het geval van verspreiding zonder toestemming kan er geldboete opgelegd worden van minimaal €180,00 tot een maximum van 9.000. Afhankelijk van het aantal gemaakte overtredingen wordt er per overtreding €180,00 aan geldboete opgelegd.

Klachten
Bespreek uw probleem eerst met de diëtist. Misschien komt u er samen al uit als u laat weten waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om er een aparte afspraak voor te maken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing. Als uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dat kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris. Meer hierover onder het kopje “Klachtenreglement”.

Heb jij ook hulp nodig bij je dieet

Ga dit niet alleen aan
Maak een afspraak
KWALITEITSGEREGISTREERD tot 06-01-2024L. Kesojan
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram